am Stolzbachweiher

Stolzbachweiher

(c) Johannes Stolz